Stadgar

Stadgar antagna av årsmötet 1992-09-23
Justerade vid årsmöten 2005, 2006 och 2014

Ändamål  
§1 Föreningen har till uppgift att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. För målsättningen och verksamheten är Hem och Skolarörelsens program vägledande.

§2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Medlemskap och verksamhetsområde  

§3 Föräldrar (vårdnadshavare), i Fribergaskolan, Danderyd, äger rätt att bli medlemmar. Medlem i Föreningen är den som betalat den av Föreningen fastställda årsavgiften. Endast en årsavgift uttages per familj.

§4 Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Styrelse  
§5 Föreningens styrelse består av ordförande och lägst 3, högst 8 ordinarie ledamöter jämte en suppleant, vilka väljes av årsmötet. Ordföranden och kassör väljes på ett år och övriga ledamöter på två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis. Styrelsen kan med sig adjungera representanter för skolans personal och för eleverna samt annan person.

§6 Styrelsen utser inom sig sekreterare och kontaktombud med ansvar för samarbete mellan kommunens skolföreningar.

§7 Styrelsen leder Föreningens verksamhet, verkställer de beslut som fattas vid föreningsmöten samt är mellan dessa möten Föreningens beslutande organ. Det åligger styrelsen att förbereda Föreningens möten och verkställa fattade beslut samt att utse för verksamheten nödvändiga kommittéer, representanter och ombud för föreningen.

§8 Styrelsen sammanträder minst en gång per termin samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då revisor eller minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.        

Föreningsmöte  
§9 Föreningens årsmöte skall anordnas under höstterminen. Kallelse skall tillställas medlemmarna minst två veckor före mötet. Dessutom anordnas föreningsmöte då styrelsen finner det nödvändigt för verksamheten eller då minst 25 medlemmar begär det skriftligen. I kallelse till föreningsmöte skall anges för vilket ändamål mötet anordnas.

§10 Vid årsmöte skall förekomma:

1. Val av

  1. mötesordförande
  2. sekreterare för mötet
  3. två personer att jämte ordföranden justera protokollet

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av

  1. styrelsens verksamhetsberättelse
  2. revisors berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarna

7. Fastställande av årsavgift

8. Val av styrelseledamöter

  1. ordförande
  2. kassör
  3. övriga ledamöter
  4. suppleant för övriga ledamöter

9. Val av revisor samt suppleant för denne

10. Val av valberedning

11. Övriga frågor

§12 Vid föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val skall dock företas med slutna sedlar om någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av mötesordföranden.

§13 Föreningsmedlem som önskar få ärende upptaget till beslut vid föreningsmöte skall senast en vecka före mötet skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärende av större betydelse får ej upptas till beslut vid föreningsmöte om ärendet inte redovisats i kallelsen.

Verksamhets-och räkenskapsår  
§14 Verksamhets- och räkenskapsår löper fr.o.m. 1 augusti t o m nästföljande 31 juli.

Stadgeändring  
§15 För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall minst 2 månader förflyta.

Upplösning av Föreningen
§16 För upplösning av Föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §15. För giltighet av sådant beslut fordras dock ¾-majoritet vid andra mötet. Om föreningen upplöses skall tillgångarna, enligt beslut av Föreningen tillfalla någon organisation som arbetar för samma syfte som Föreningen.